Nawigacja

Sport w szkole

Klasa sportowa

Historia tworzenia klas, kryteria, zawody, organizacja klasy...

Już od pierwszych lat istnienia SP19, w każdym roczniku tworzona były klasa, w której uczyły się dzieci (dziewczęta i chłopcy) z predyspozycjami do uprawiania sportu.

Faktycznie, klasy te były tylko z nazwy sportowymi, gdyż liczba godzin przeznaczona na wychowanie fizyczne nie była większa niż w klasach ogólnych.

Pierwszym rocznikiem chłopców, który został objęty 10 godzinnym nauczaniem (4 godziny podstawy programowej i 6 godzin rozszerzenia z zakresu koszykówki) był rocznik 1999 (rok szkolny 2009/2010). Od tego właśnie rocznika cyklicznie przeprowadzana jest rekrutacja do klas sportowych o profilu koszykówki pod patronatem PKK ŻUBRY Białystok.

Po ukończeniu Naszej szkoły istnieje możliwość kontynuacji nauki i rozwoju sportowego w Sportowym Gimnazjum nr 2 i Sportowym Gimnazjum nr 19 w Białymstoku. Na poziomie szkół średnich PKK Żubry Białystok współpracują również z VI Liceum Ogólnokształcącym oraz ZS Rolniczych w Białymstoku gdzie trafiają najzdolniejsi uczniowie – sportowcy.

Trzy kryteria przy selekcji do klas sportowych – zachowanie, nauka, sprawność

W każdym roku szkolnym o miejsce w klasie sportowej ubiega się wielu trzecioklasistów, spośród których wybierani są ci, których poziom nauki i zachowanie nie budzi zastrzeżeń.

Ze względu na dużą ilość zawodów sportowych uczniowie muszą mieć świadomość, obowiązku uzupełniania na bieżąco zaległości wynikających z nieobecności na lekcjach.

Dlatego też, już przy selekcji wstępnej brane jest pod uwagę to, czy dany uczeń będzie w stanie pogodzić naukę ze sportem i czy jego zachowanie nie będzie destrukcyjne dla prawidłowego funkcjonowania zespołu klasowego.

Aby obiektywnie dokonać oceny zachowania i poziomu nauki na jakim jest dany uczeń, przeprowadza się konsultacje z nauczycielami uczącymi (wychowawca klasy, nauczyciele: język angielski, informatyka, religia).

Oceny sprawności fizycznej dokonuje się przy pomocy testów sprawnościowych, które przeprowadzane są przez zespół nauczycieli wychowania fizycznego powołany przez dyrekcję szkoły.

Zawody sportowe

Uczniowie klasy sportowej uczestniczą w zawodach sportowych w różnych dyscyplinach sportowych, organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy (koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, unihokej, lekka atletyka).

Dodatkowo rozgrywają mecze koszykówki w Małej Lidze Żubrów (każdy rocznik oddzielnie) – w MLŻ uczestniczą drużyny z województwa podlaskiego, warmińsko – mazurskiego oraz z Białorusi.

Procedury związane z naborem do klasy sportowej obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 19 w Białymstoku

Opracowano w oparciu o:

1)   ustawę z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.);

2)   ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.);

3)   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. poz. 1129);

4)   rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu orzekania o zdolności do uprawiania sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia (Dz. U. Nr 88, poz. 500).

 1. Szkoła zgodnie z decyzją organu prowadzącego, prowadzi pion klas sportowych z rozszerzonym programem z wychowania fizycznego od klasy IV – VI.
 2. Postanowieniom niniejszego regulaminu podlegają wszyscy uczniowie szkoły objęci szkoleniem sportowym w ramach klas sportowych.
 3. Każdy rodzic oraz uczeń klasy sportowej winien zapoznać się z poniższym regulaminem, stosować go na co dzień oraz potwierdzić swoim podpisem.
 4. Uczniowie klas sportowych realizują program nauczania zgodny z wymaganiami programowymi zalecanymi przez Ministra Edukacji Narodowej, mając jednocześnie rozszerzoną liczbę godzin z wychowania fizycznego.
 5. Nadzór nad właściwą realizacją programu szkolenia pełni Dyrektor Szkoły oraz trener opiekujący się danym rocznikiem.

I. ORGANIZACJA KLASY

1.    Klasy sportowe tworzy się spośród wszystkich uczniów rocznika mającego w nowym roku szkolnym podjąć naukę w klasie IV Szkoły Podstawowej nr 19, zainteresowanych i mających predyspozycje do trenowania koszykówki oraz spełniających wymagania rocznikowe (decyduje rok urodzenia kandydata – nie może on być starszy).

2.    Zasady naboru określa tzw. załącznik do regulaminu.

3.    Program zajęć sportowych w klasie sportowej obejmuje 10 godzin w tygodniu, z czego na szkolenie sportowe przeznacza się 6 godzin, na pozostałych godzinach realizowana jest podstawa programowa.

4.    Szkolenie sportowe realizowane jest na terenie szkoły.

5.    Pozalekcyjne i pozaszkolne zajęcia są zajęciami obowiązkowymi dla wybranej grupy osób i wynikają z planu szkolenia na dany rok szkolny są to:

a)    treningi

b)    turnieje

c)    mecze sparingowe

6.    Dzieci i młodzież uprawiającą sport amatorski kwalifikuje do uprawiania określonej dyscypliny sportu lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportu.

7.    Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest posiadanie ważnego zaświadczenia lekarskiego wydanego przez lekarza medycyny sportu o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportu.

8.    Za przeprowadzenie badań lekarskich odpowiadają rodzice ucznia.

9.    Za kontrolę posiadania badań lekarskich odpowiada trener.

10.  W przypadku, kiedy uczeń ze względu na kontuzję lub chorobę nie bierze udziału w zajęciach sportowych, jest obowiązany uczęszczać na pozostałe zajęcia dydaktyczne w danym oddziale.

11.  Dyrektor szkoły na wniosek trenera, również na wniosek rodziców, może przenieść ucznia do klasy ogólnej.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW

1. Szkoła zapewnia uczniom klas sportowych:

a) odpłatne korzystanie ze stołówki szkolnej,

b) odpowiednią bazę treningową,

c) podstawowy sprzęt sportowy,

d) podstawową opiekę medyczną.

2. Rodzice powinni w szczególności:

a) umożliwić dziecku przeprowadzanie okresowych badań lekarskich (tymczasowo mogą udzielić pisemnej zgody na uczestniczenie dziecka w zajęciach i zawodach sportowych),

b) włączyć się w pomoc przy organizacji turniejów i wyjazdów.

3. Uczniowie klas sportowych powinni:

a) przestrzegać wszystkich wewnętrznych regulaminów szkolnych,

b) dążyć do osiągania jak najwyższych wyników w nauce i treningu sportowym,

c) godnie reprezentować szkołę w zawodach sportowych,

d) uczestniczyć w zaplanowanych rozgrywkach sportowych.

4. Uczeń nieprzestrzegający postanowień regulaminu może zostać przeniesiony do klasy równoległej ogólnej w razie:

a) naruszania postanowień regulaminów szkolnych, jeżeli jego zachowanie ocenione zostanie na nieodpowiednie lub naganne

b) osiągania bardzo słabych wyników sportowych lub dydaktycznych, nieterminowego uzupełniania zaległości wynikających z nieobecności na zajęciach lekcyjnych,

c) ponad przeciętnej absencji w szkole (30% zajęć w semestrze) bez usprawiedliwienia,

d) stwierdzenia zachowania zagrażającego innym uczniom.

5. Decyzję o przeniesieniu ucznia podejmuje Dyrektor Szkoły.

6. O fakcie wykluczenia ucznia z klasy sportowej rodzice winni być powiadomieni na miesiąc przed terminem.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Działalność klas sportowych jest finansowana przez organ prowadzący Szkołę – Miasto Białystok oraz przez rodziców, klub sportowy PKK „Żubry Białystok” i firmy patronackie.

2. Każdy uczeń rozpoczynający szkolenie sportowe z koszykówki automatycznie zostaje zawodnikiem klubu sportowego PKK „Żubry Białystok”, natomiast rodzice mogą przystąpić do klubu, jako członkowie wspierający.

Załącznik do regulaminu:

ZASADY REKRUTACJI

1. Nabór uczniów do klasy IV sportowej odbywa się spośród wszystkich uczniów klas III zainteresowanych nauką połączoną z rozpoczęciem szkolenia sportowego w zakresie koszykówki.
2. Do 13 marca 2018r. zostanie przeprowadzony sprawdzian predyspozycji (próby sprawnościowe) w postępowaniu rekrutacyjnym. Wyniki postępowania rekrutacyjnego będą ogłoszone 14 marca 2018r. do godziny 10.00.
4. Do 15 maja 2018r.  – zakwalifikowani uczniowie powinni dostarczyć trenerowi zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w klasie sportowej. Zaświadczenie wystawia lekarz medycyny sportu.
5. Do 27 czerwca 2018r. do godziny 15.00 zostanie podana listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  przez komisję rekrutacyjną do IV klasy sportowej.
5. Do 01 sierpnia 2018r. zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające, a dnia 02 sierpnia 2018r. do godziny 10.00 zostanie wywieszona lista uczniów przyjętych do klasy IV sportowej w postępowaniu uzupełniającym.
6. Kryteria naboru do klas sportowych są następujące:
a) bardzo dobry stan zdrowia dziecka – poświadczony zaświadczeniem lekarza medycyny sportu o braku przeciwwskazań do uprawiania danej dyscypliny sportu,
b) świadectwo ukończenia klasy trzeciej szkoły podstawowej,
c) pozytywna opinia wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej,
d) wynik testu sprawnościowego,
e) pisemna zgoda rodzica na naukę dziecka w klasie sportowej (zgoda na przystąpienie do testów sprawnościowych),
f) dobre wyniki w nauce oraz zachowanie nie budzące zastrzeżeń.
7. Rekrutację uczniów do klasy sportowej przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami. Ostateczną decyzję o przyjęciu do klasy sportowej podejmuje Dyrektor na podstawie opinii szkolnej komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnej.
8. Szkolna komisja rekrutacyjno – kwalifikacyjna:
a) ustala terminy i sposoby kwalifikacji,
b) podaje do wiadomości kandydatom i rodzicom informacje o warunkach rekrutacji, terminach treningów, testów sprawdzających, itp.
c) przeprowadza testy sprawności fizycznej i ogłasza wyniki testów,
d) konsultuje listę kandydatów z wychowawcami klas III,
e) ogłasza listę uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej.
9. Ostateczną decyzję o przyjęciu ucznia do klasy sportowej podejmuje Dyrektor Szkoły.

Formalności i kryteria związane z naborem do klasy sportowej:
1. Złożenie do sekretariatu szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna:
a) Zgody na piśmie przez rodzica/prawnego opiekuna na naukę dziecka w klasie sportowej
 lub
b) pisemnej zgody rodzica / prawnego opiekuna na przystąpienie do dziecka do testów sprawnościowych
Druk zgody otrzymać można w sekretariacie szkoły.
2. Pozytywna opinia wychowawcy nauczania wczesnoszkolnego dotycząca  zachowania i nauki kandydata ubiegającego się o miejsce w klasie sportowej. Opinia przedstawiona będzie Dyrekcji Szkoły i trenerowi przez wychowawcę klasy.
3. Wynik testu sprawnościowego.
4. Ocena trenera dotycząca zachowania i funkcjonowania ucznia podczas sportowych zajęć pozalekcyjnych.
5. Zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny sportu o braku przeciwwskazań do nauki w klasie sportowej, należy dostarczyć trenerowi.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
  ul. Mieszka I 18
  15-054 Bia­ły­stok
 • tel. 85 73 23 000
  fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć