Nawigacja

Samorząd szkolny

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 19

 im. Mieszka I w Białystoku

Regulamin zawiera:

 1.           I.      Postanowienia ogólne
 2.           II.      Organy Samorządu Uczniowskiego
 3.           III.      Tryb przeprowadzania wyborów
 4.           IV.      Działalność gospodarcza
 5.           V.      Dokumentacja
 6.           VI.      Zadania opiekuna
 7.           VII.      Przepisy końcowe

 I. Postanowienia ogólne

§ 1

W Szkole Podstawowej nr 19 im Mieszka I  w Białymstoku działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.

§ 2

Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

§ 3

Samorząd działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r oraz Statutem Szkoły.

§ 4

Samorząd może przedstawić Dyrektorowi Szkoły, Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania i programem wychowawczym, z ich treścią, celem i stawianymi wymogami,
 2. prawo do jawnej, umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 3. prawo do rozwijania własnych zainteresowań,
 4. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,
 5. prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

 

II. Organy Samorządu Uczniowskiego

§ 5

Organami Samorządu są:

 1. Przewodniczący Samorządu.
 2. Rada Samorządu.

§ 6

Kadencja organów Samorządu trwa 1 rok szkolny.

 

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

§ 7

Przewodniczący jest wybierany w wyborach powszechnych przez uczniów klas IV - VIII, nauczycieli oraz personel szkoły.

§ 8

Do kompetencji Przewodniczącego należy:

 1. reprezentowanie Samorządu wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
 2. kierowanie pracą Samorządu,
 3. organizowanie współpracy Rady Samorządu z Samorządami klasowymi i organizacjami działającymi w szkole.

 

Rada Samorządu

§ 9

W skład Rady Samorządu wchodzą:

 1. Przewodniczący samorządu.
 2. Trzech zastępców Przewodniczącego.

 

§ 10

Zebrania Samorządu odbywają się raz w tygodniu. Uczestniczy w nich Rada Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciele Samorządów klasowych.

 

§ 11

Uchwały, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów.

§ 12

Do kompetencji Rady Samorządu należy:

 1. opracowanie planu placu Samorządu,
 2. zdanie sprawozdania ze swojej pracy,
 3. zorganizowanie referendum oraz opracowanie ankiet w sprawach ważnych dla uczniów i szkoły,
 4. podejmowanie uchwały o zmianie regulaminu Samorządu,
 5. reprezentowanie opinii uczniów wobec Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.

 

III. Tryb przeprowadzenia wyborów
 do Rady Samorządu Uczniowskiego

 

§ 13

 

Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się co najmniej z 5 osób ( po jednym przedstawicielu grupy wiekowej IV – VIII oraz opiekun Samorządu Uczniowskiego)

 

§ 14

 

Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:

 1. przyjęciem zgłoszeń od kandydata – lista poparcia minimum 20 podpisów,
 2. przygotowanie wyborów,
 3. przeprowadzenie wyborów,
 4. ogłoszenie wyników.

 

§  15

 

W wyborach na Przewodniczącego Samorządu ma prawo kandydować każdy uczeń klas VII – VIII, który za ubiegły rok szkolny posiada średnią ocen co najmniej 4,0 oraz co najmniej ocenę bardzo dobrą z zachowania. Wybory Samorządów klasowych muszą zostać przeprowadzone najpóźniej do 15 września, a do Rady Samorządu do 30 września.

 

IV. Działalność gospodarcza Samorządu Uczniowskiego

§  16

Samorząd uzyskuje dochody z następujących źródeł:

 1. organizacja imprez szkolnych ( np bilety wstępu na dyskoteki, sprzedaż  kartek świątecznych i prac wykonanych przez uczniów),
 2. dochody ze środków przekazywanych przez sponsorów,
 3. dochody uzyskane ze zbiórki surowców wtórnych.

§  17

Dokumentacja Samorządu:

 1. regulamin Samorządu,
 2. roczne plany pracy,
 3. sprawozdanie z działalności Samorządu,
 4. rozliczenie finansowe.

 

V. Zadania opiekuna Samorządu Uczniowskiego

§  18

Wyboru Opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej dokonuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

§ 19

Opiekun Samorządu Uczniowskiego w uzasadnionych przypadkach może złożyć dymisję z pełnionej funkcji. Na jego miejsce Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala nowego Opiekuna. 

§ 20

Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma za zadanie:

 1. czuwać nad całokształtem prac Samorządu,
 2. prowadzić dokumentację rozliczeń finansowych,
 3. pośredniczyć między uczniami a nauczycielami,
 4. doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie,
 5. pośredniczyć w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach.

 

 

VI. Przepisy końcowe

§ 21

Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem Uczniowskim powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.

§ 22

Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.

§ 23

Regulamin uchwalany jest w głosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.

§ 24

Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie.

§25

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
  ul. Mieszka I 18
  15-054 Bia­ły­stok
 • tel. 85 73 23 000
  fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć