Nawigacja

Plany lekcji, dzwonki Kalendarium Statut SP 19 WZO Rekrutacja Przetargi Polityka Ochrony Dzieci Wybór lektur szkolnych 4-8 Partnerstwo w wychowaniu Regulamin szatni szkolnej Organizacja zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych

Regulamin szatni szkolnej

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

 1. Z szatni szkolnej korzystają wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku.
 2. Szatnia szkolna jest czynna w godzinach zajęć lekcyjnych, zgodnie z ustalonym planem zajęć dydaktycznych i opiekuńczych.
 3. Każda klasa korzysta w szatni z przydzielonego i oznaczonego boksu.
 4. Uczniowi nie wolno wchodzić do boksów szatni innych niż te, które zostały wyznaczone dla klasy do której uczęszcza.
 5. Po przyjściu do szkoły uczeń udaje się do szatni, gdzie pozostawia odzież wierzchnią oraz zmienia obuwie na zastępcze i natychmiast opuszcza boks.
 6. Uczniowie korzystający ze świetlicy powinni przyjść do szatni z rodzicem lub prawnym opiekunem, nie wcześniej niż o godzinie 6.55 i przebrać się pod ich nadzorem.
 7. Uczniowie rozpoczynający lekcje o godzinie 8.00 powinni przyjść do szatni nie wcześniej niż o godz. 7.50. Od tej godziny nauczyciel dyżurujący przejmuje opiekę nad uczniem. Wcześniej za bezpieczeństwo ucznia odpowiadają rodzice.
 8. Uczniowie rozpoczynający lekcje później niż o godzinie 8.00 powinni przyjść do szatni najwcześniej 10 min przed rozpoczęciem lekcji.
 9. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego i bezpiecznego zachowywania się w szatni, zachowania spokoju i porządku, poszanowania cudzej własności oraz bezwzględnego podporządkowania się poleceniom dyżurujących nauczycieli i pracowników szkoły.
 10. W trakcie zajęć lekcyjnych schodzenie do szatni jest zabronione za wyjątkiem sytuacji szczególnych, np. zwolnienie ucznia z części zajęć przez rodzica, wyjścia na konkursy, zawody pozaszkolne, itp. Wówczas wydanie rzeczy uczniowi odbywa się na pisemną prośbę nauczyciela uczącego.                                                                                                             
 11. Po zakończeniu lekcji uczniowie udają się do szatni pod opieką nauczyciela, z którym mają ostatnią lekcję w tym dniu. Nauczyciel nadzorujący klasę ma obowiązek dopilnowania, by wszyscy uczniowie znajdujący się pod jego opieką zabrali z boksu szatni swoje ubranie wierzchnie i obuwie, a obuwie szkolne umieścili w workach.
 12. Szkoła nie ponosi żadnej odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy inne niż okrycie i obuwie. 
 13. Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w szatni uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu w szatni, wychowawcy bądź pracownikowi obsługi.
 14. Niepodporządkowanie się zasadom określonym w niniejszym regulaminie ma wpływ na ocenę z zachowania.
 15.  Rodzicom/opiekunom prawnym przyprowadzającym i odbierającym dzieci ze szkoły nie wolno przebywać w części szatni z boksami. Oczekują na dzieci w holu przed wejściem do szatni z boksami.
 16. Sprawy nieobjęte regulaminem będą indywidualnie rozpatrywane przez Dyrektora szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
  ul. Mieszka I 18
  15-054 Bia­ły­stok
 • tel. 85 73 23 000
  fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć