Nawigacja

Plany lekcji, dzwonki Kalendarium Statut SP 19 WZO Rekrutacja Przetargi Polityka Ochrony Dzieci Wybór lektur szkolnych 4-8 Partnerstwo w wychowaniu Regulamin szatni szkolnej Organizacja zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych

Organizacja zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych

Załącznik do Zarządzenia 5/2019/2020

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku

 

 

PROCEDURA

organizacja zajęć opiekuńczych w dni wolne od zajęć dydaktycznych

w Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku

 

 

Podstawa prawna: § 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318 i 1093)

 1. Dyrektor Szkoły w oparciu po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, rady rodziców
  i samorządu uczniowskiego ustala dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych w danym roku szkolnym.
 2. Dyrektor szkoły w terminie do dnia 30 września informuje nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w danym roku  szkolnym  dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Wychowawcy przekazują rodzicom informację o dniach wolnych na pierwszych zebraniach.
 3. W dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych (nie dotyczy sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od zajęć) i dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w okresie przerwy zimowej i wiosennej szkoła może zapewnić uczniom opiekę w godzinach od 730 do 1600 (24 i 31 grudnia i w Wielki Piątek do godziny 1200), na prośbę rodziców/prawnych opiekunów.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci składają do wychowawcy:
 1. pisemne zgłoszenie (załącznik nr 1 do procedury) - w przypadku dodatkowych dni wolnych – w terminie przynajmniej 5 dni przed planowanym dniem wolnym.
 2. pisemny wniosek (załącznik nr 2 do procedury) - w przypadku dni wolnych w okresie przerwy świątecznej, w terminie najpóźniej do 7 dni przed okresem świątecznym.
 1. Podczas zajęć opiekuńczych uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli.
 2. Nauczycieli dyżurujących wyznacza Dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
 3. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka w dni dodatkowo wolne odpowiadają za przyprowadzenie dziecka do szkoły i jego odbiór zgodnie ze zgłoszeniem/wnioskiem.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka będącego pod opieką szkoły w dni dodatkowo wolne są zobowiązani do wyposażenia dziecka w drugie śniadanie. Szkoła nie zapewnia w tych dniach obiadu.
 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dokumentują zajęcia opiekuńcze, obecność zgłoszonych przez rodziców uczniów w dzienniku zajęć opiekuńczo - wychowawczych w dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. Dostarczone do wychowawcy zgłoszenia/wnioski stanowią załącznik do dziennika.
 6. Przedłożenie zgłoszenia/wniosku o opiekę nad dzieckiem w dzień wolny od zajęć dydaktycznych zobowiązuje rodziców do dotrzymania złożonej prośby, a w razie rezygnacji z opieki w czasie zadeklarowanym konieczne jest poinformowanie szkoły z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

 

 

 

 

                                                                                                             Elżbieta Zimnoch

Dyrektor SP 19 w Białymstoku

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
  ul. Mieszka I 18
  15-054 Bia­ły­stok
 • tel. 85 73 23 000
  fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć