• Projekt „Poznajmy swój

     • Projekt „Poznajmy swój świat”

     • Projekt „Poznajmy swój świat” w programie LLP/Comenius trwał 2 lata: od września 2008 do września 2010 i polegał na współpracy szkół partnerskich z różnych krajów europejskich.

      Głównymi odbiorcami projektu byli uczniowie wspomagani i koordynowani przez nauczycieli. Większość działań wymagała współpracy, angażującej całą społeczność szkolną.

      Tematyka projektu obejmowała następujące zagadnienia: tradycje i obyczaje, baśnie i legendy, kuchnia regionalna, tańce, zainteresowania uczniów, sport oraz technologia informacyjna. Efektem końcowym współpracy była strona internetowa, książka kucharska, płyta CD z przedstawieniami i tańcami, blogi uczniów o zainteresowaniach, albumy ilustrujące tradycje świąteczne oraz broszura o popularnych baśniach i legendach. Projekt obejmował również wymianę uczniów i nauczycieli.

      Nasza szkoła była koordynatorem całego przedsięwzięcia, szkoły partnerskie pochodziły z Finlandii (Helsinki) i Rumunii (Barlad). Wspólnie pracowaliśmy nad tematyką projektu, a rezultaty współpracy umieściliśmy na stronie internetowej www.pofiro.eu.


       

      The project “Let us know your world” in the Lifelong Learning Programme/Comenius lasted for two years from September 2008 till September 2010 and it was all about the cooperation of partner schools from different countries of  the European Union.

      Pupils, supported and coordinated by the teachers, were the main recipients of the project. The majority of the tasks extorted cooperation of the school as a whole.

      Main issues comprised: traditions and customs, fairy tales and legends,  traditional cuisine, dances, pupils’ interests, sport classes and IT. Our final goal was to create a website, a cookbook, a CD with our pupils’ performances and dances, pupils’ blogs (web logs) about their interests, photo albums showing Christmas customs and a brochure about the most popular fairy tales and legends. The project also included pupils and teachers’ mobility.

      Our school was the coordinator of the project, and our partnership schools were from Finland (Helsinki) and Romania (Barlad). We were working together on the subject matter. The results of our cooperation are placed on the project website www.pofiro.eu.

   • brak danych